top of page

מדיניות הפרטיות

רידינג קפיטל בע"מ מברכת אותך בכניסה ובגלישה באתר שלה  ("https://www.reading-capital.com/"). על ידי גישה למידע המוצג באתר את.ה מסכים בזאת לדברים הבאים: אתר זה הוא רכושו של רידינג קפיטל. אתר זה מוצע לך בתנאי קבלתך ללא שינוי בתנאים, בתנאים ובהודעות הכלולות כאן. על ידי כניסה לאתר זה, אתה מסמל את הסכמתך עם הבנת תנאי השימוש ומידע משפטי הנוגע לאתר זה ולכל חומר בו. אם אינך מקבל תנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים, התנאים וההודעות לפיהם מוצע אתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וכל שימוש באתר מהווה הסכמתך להיות מחויב לתנאים המפורטים בתנאי השימוש כפי ששונו בזמן השימוש כאמור. האתר בבעלות רידיניג קפיטל. המידע שנמסר חסוי וחל איסור להעתיקו ולהפיצו, מחדש, כולו או חלקו וגם לא ניתן לחשוף את התוכן לאף אדם אחר ללא הסכמת רידינג קפיטל בע"מ מראש ובכתב.

האתר למטרות מידע בלבד

כל המידע באתר זה אינו מהווה הפצה, הצעה למכירה או שידול הצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם בתחום שיפוט כלשהו. המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ להשקעה, משפטי, מס או אחר מכל סוג שהוא או אופי ואין לראות בו ככאלה; בהתאם, אין להסתמך על כל המידע המופיע באתר זה בקבלת החלטת השקעה. על המשקיעים לפנות לייעוץ פיננסי בנוגע לנכונות ההשקעה בניירות ערך כלשהם (באופן כללי ובכל קרן השקעה במיוחד). המידע הכלול במסמך זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע העשוי להידרש לצורך הערכת השקעה בקרן. אתר זה ותכונותיו ניתן להרחיב, להגביל או לשנות בכל עת על ידי רידינג קפיטל בע"מ מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת או סיבה. רידינג קפיטל בע"מ רשאית גם על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, להפסיק לספק, באופן זמני או לצמיתות, כל אתר ומידע באתר זה או כולו, ללא התראה.

פרטיות

כל המידע והתכנים באתר זה מסופקים "כפי שהם" ללא מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע. רידינג קפיטל ושלוחותיה אינן מתחייבות באחריות כלשהי לאובדן או נזק מכל סוג שהוא, הנובע, ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה משימוש בחלק כלשהו במידע המסופק באתר. יתר על כן, רידינג קפיטל לא תהיה אחראית או אחראית לכל שגיאה, מחדל או אי דיוק בתוכן של אתר זה. על המשתמש תהיה האחריות הבלעדית לקבוע האם, כיצד ובאיזו מידה השימוש המיועד שלו במידע הניתן באתר זה. ניתן לשנות את תוכן האתר הזה בכל עת על ידי רידינג קפיטל, ללא הודעה מוקדמת או סיבה, ו- רידינג קפיטל לא תהיה מחויבת להודיע ​​על תיקונים או שינויים בתוכן אתר זה. רידינג קפיטל אינם מתחייבים כי הגישה לאתר זה או לשירותים כלשהם או לשימוש בו תהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, ולא תהיה אחראית לכל תכונה שאינה נגישה או לאי זמינות כלשהי של האתר שלה. רידינג קפיטל מתנערת מכל אחריות, מצג ותנאי מכל סוג שהוא, בין אם מפורש או משתמע, לרבות, אך לא רק, האחריות המשתמעת ותנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה, ביחס לשימוש באתר זה, או את הדיוק, השלמות, העדכניות או הנכונות של תוכנו, בכל דרך ולכל מטרה שהיא.

contact reading capital
bottom of page